තොරතුරු නිලධාරින්


තොරතුරු නිලධාරි        – කේ.අයි.අනූෂා

ලිපිනය                         – ඌව පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව,කච්චේරි සංකීර්ණය, බදුල්ල.

දුරකථන අංකය             – 055 – 2228988

විද්‍යුත් තැපෑල               – plcd_uva@yahoo.com

ෆැක්ස්                          – 055-2222236


නම් කරන ලද තොරතුරු නිලධාරි          – ආර්.ඒ.දම්මි

ලිපිනය                         – ඌව පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව,කච්චේරි සංකීර්ණය, බදුල්ල.

දුරකථන අංකය             – 055 – 2228988

විද්‍යුත් තැපෑල               – plcd_uva@yahoo.com

ෆැක්ස්                          – 055-2222236

මහජන අවශ්‍යතා සඳහා අප සම්බන්ධකර ගන්න


 තනතුර

නම

දුරකථනය

ෆැක්ස්

ජංගම දුරකථනය

විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය

පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස්

ආර්.එච්.සී ප්‍රියන්ති  මිය

055-2224745

055-2222236

071-8009613

plcd_uva@yahoo.com

සහකාර ඉඩම් කොමසාරිස්

කේ.අයි. අනුෂා මිය

055-3053709

055-2222236

071-7539639

plcd_uva@gmail.com

සහකාර ඉඩම් කොමසාරිස්
(දෙපාර්තමේන්තු)

එල්.එස්.ආර්.ධර්මසේන මයා

055-3050892

055-2222236

071-8166363

plcd_uva@gmail.com

ගණකාධිකාරි

එච්.එන්.ඩී.ජයලත් මිය

055-3593451

055-2222236

071-3600092

plcd_uva@gmail.com

පරිපාලන නිලධාරි

එස්.එල්.විජේරත්න මිය

055-3593450

055-2222236

071-9610085

plcd_uva@gmail.com

ජ්‍යෙෂ්ඨජනපද නිලධාරි

 

ආර්.ආර්.එන්.ඒ. දිසානයක මයා

055-3593450

055-2222236

077-9832620

plcd_uva@gmail.com

ජනපද නිලධාරින්


බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය

අ/අ

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

ජනපද නිලධාරි

දුරකථන අංකය

01.

මහියංගනය

එල් ඩී.එම්.ජී.පී.ඩී. ලියදිපිටිය

071-3376706

02.

රිදිමාලියද්ද

එච්.එම්. ගුණවර්ධන

076-8365103

03.

කන්දකැටිය

ඩබ්.එම්.එන්.එස්. වීරතුංග

077-0718996

04.

මීගහකිවුල

යූ.ජී. ගෝතමී පවිත්‍රා

077-2347739

05.

සොරණාතොට

එස්.ඩබ්. සුභාෂිණි සිසිප්‍රියා

077-9359977

06.

බදල්ල

කේ.එම්.ආර්.කේ. කෝනාර

071-84328921

07.

පස්සර

ආර්.එම්.ඒ. සුමුදුනි ජයසේකර

071-2001333

08.

ලුණුගල

එස්.ඩබ්. සුභාෂිණි සිසිප්‍රියා(වැ.බ)

077-9359977

09.

හාලිඇල

ආර්.එම්.ඒ. සුමුදුනි ජයසේකර (වැ.බ)

071-2001333

10.

ඇල්ල

ආර්.එම්.එච්. රවීන්ද්‍ර දිසානායක

071-8166200

11.

වැලිමඩ

කේ.බී.එස්.පී. කැලණි බණ්ඩාර

076-6511361

12.

ඌව පරණගම

ඊ.ඩබ්.ඒ.එම්. ජයසූරිය

071-6248476

13.

බණ්ඩාරවෙල

ඩබ්.එම්.කේ.එස්. වීරසේකර

071-8569383

14.

හපුතලේ

ඩී.බී. චතුරිකා සමන්මලී

070-2708320

15.

හල්දුම්මුල්ල

එච්.එම්. අනුර කුමාර හේරත්

071-8373651

මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය

අ/අ

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

ජනපද නිලධාරි

දුරකථන අංකය

01.

සියඹලාණ්ඩුව

ඩී.එම්.ආර්.විජේරත්න

076-7501707

02.

මඩුල්ල

ඩී.එම්. ගයනාත් දිසානායක

077-8941372

03.

මොණරාගල

ඩී.එම්. ගයනාත් දිසානායක (වැ.බ)

077-8941372

04.

බිබිල

එච්.එම්. ගුණවර්ධන

076-8365103

05.

මැදගම

ඩී.එම්. ධර්මසේන බණ්ඩාර

071-8044695

06.

බඩල්කුඹුර

මානෙල් කුමාරි අබේසිංහ

071-8370349

07.

බුත්තල

කේ.ඩී.එම්. හේමාල්

071-0310737

08.

වැල්ලවාය

ආර්.එම්.හේමරත්න

071-3691628

09.

තණමල්විල

ආර්.එම්.සුසිල් සෙනවිරත්න

071-7437315

10.

සෙවනගල

ඩී.එම්.ඩී.ටී. දිසානායක

070-3749796

11.

කතරගම

ඒ.සමන්

077-3690783

සංවර්ධන නිලධාරින්


බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය

අ/අ

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

සංවර්ධන නිලධාරි

දුරකථන අංකය

01.

මහියංගනය

කල්‍යාණි තිලක කුමාරි

070-3272267

ගයානි දිල්රුක්ෂි

077-9076007

02.

රිදිමාලියද්ද

එම්.එච්.එම්.සුනිල් ශාන්ත

071-0605926

ඊ.එම්.ප්‍රමිලා විජයංගනී

071-5482896

03.

කන්දකැටිය

ඩී.එම්.ඩී.දිසානායක

071-1256822

04.

මීගහකිවුල

ඩී.එම්.ඩී.දිසානායක

071-1256822

05.

සොරණාතොට

ආර්.එම්.දිනූෂා මනෝරි

071-6442503

ටීරෝනි නදීෂානී

071-6646826

06.

බදුල්ල

එම්.ඩී.මාලා මිය

071-3870515

ඩබ්.ඩබ්.හර්ෂණි ලක්මාලි

071-9287810

07.

පස්සර

එච්.එම්.තුෂාරා දමයන්ති

071-4076606

ඩී.එම්. නදීකා කුමාරි

071-8769817

08.

ලුණුගල

ශාලිකා මයුරානි

077-8220100

කේ.එම්.එන්.කල්පනී

075-7857241

09.

හාලිඇල

ජේ.එම්.පොඩි මැණිකේ

071-1715970

සම්සුදීන් ෆාතිමා රිලිනා

071-6355289

10.

වැලිමඩ

බී.එම්.නදීකා අයිරාංගනී

071-1966121

ප්‍රියංගා ගීතසූන්දරී

071-6171577

11.

ඇල්ල

ශ්‍යමලී සේරසිංහ

071-1214768

ක්‍රිෂාන්ති රේඛා

078-4383841

12.

ඌවපරණගම

ආර්.එම්.ආර්.එන්.ස්වර්ණජිත්

071-5132325

එම්.එම්.ඉරේෂා කල්හාරි

071-2684551

13.

බණ්ඩාරවෙල

ඩබ්.එම්.එම්.සී.සමරසිංහ

076-3864925

ආර්.එම්.සමරකෝන්

078-3261636

ඩී.එම්.රෂිකා ප්‍රසාදීනි

070-4833989

14.

හපුතලේ

කුමාරි ඒකනායක

070-4370825

ඩී.එම්.සුනේත්‍ර

071-9278651

15.

හල්දුම්මුල්ල

ජයන්ති ගුණවර්ධන

071-8176925

ඩබ්.එම්.ගයානි ලක්මාලි

077-2079316

මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය

අ/අ

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

සංවර්ධන නිලධාරි

දුරකථන අංකය

01.

සියඹලාණ්ඩුව

පී.ජී.රසිකා හංසනි

075-9746584

 

ඩී.එම්.ජී.එම්.බී. දිසානායක

071-9075747

02.

මඩුල්ල

චාමලි ප්‍රියන්ති

070-2968565

ආර්.එම්.ජී.සී. විජේතුංග

077-8600647

03.

මොණරාගල

අනුෂා චාන්දි

077-3512271

ආර්.එම්.ටී.එම් රත්නායක

071-4756777

04.

බිබිල

එච්.එම්.ආනන්ද

077-8586772

කේ.එම්.ආර්.කේ.ජයලත්

071-8127669

05.

මැදගම

ඩී.ඒ. සේපාල

071-6212526

එච්.එම්.දීපා මල්කාන්ති

071-4752264

ආර්.එම්.සන්ධ්‍යා කුමාරි

071-3479540

06.

බඩල්කුඹුර

ආර්.එම්.ඒ.ධර්මකිර්ති

071-2670785

ඩී.එම්. වසන්ත චතුරංග

077-2654195

07.

බුත්තල

ඩබ්.එම්.ස්වර්ණශීලි

071-6364700

එම්.එම්.සමරකෝන්

071-9774608

08.

වැල්ලවාය

නිරෝෂණි විදාන පතිරණ

071-9351124

ජේ.එම්.රේණුකා කුමාරි

077-9306795

09.

තණමල්විල

ඩබ්.අබේවික්‍රම

071-5302439

එම්.සී.ඒ.ලේඛා

071-6834894

10.

සෙවනගල

එච්.එන්.ආර්.දමයන්ති

071-2464983

ඩබ්.කේ.ජි.නිසංසලා

070-5771887

11.

කතරගම

පී.සී.රාජපක්ෂ

071-5165133

එච්.එම්.වසන්ත කුමාර

071-0534034