තොරතුරු නිලධාරින්


තොරතුරු නිලධාරි        – ඩී.එම්.සී.එස්.දිසානායක මෙය

ලිපිනය                         – ඌව පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව,කච්චේරි සංකීර්ණය, බදුල්ල.

දුරකථන අංකය             – 055 – 2228988

විද්‍යුත් තැපෑල               – plcd_uva@yahoo.com

ෆැක්ස්                          – 055-2222236


මහජන අවශ්‍යතා සඳහා අප සම්බන්ධකර ගන්න 

අනු අංකය  මුලකුරු සමග නම තනතුර සේවා ස්ථානය
1 කේ.අයි. අනූෂා මිය ඌව පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස්  ඌව පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව 
2 ඩී.එම්.සී.එස්.දිසානායක මෙය  සහකාර ඉඩම් කොමසාරිස්  ඌව පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව 
3 එල්.එස්.ආර්.ධර්මසේන මයා සහකාර ඉඩම් කොමසාරිස් (දෙපාර්තමේන්තු) ඌව පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව 
4 එස්.එල්.විජේරත්න  මිය පරිපාලන නිලධාරි  ඌව පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව 
5 ආර්.ආර්.එන්.ඒ.දිසානායක මයා  ජ්‍යෙෂ්ඨ ජනපද නිලධාරි ඌව පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව 

ජනපද නිලධාරින් 

අනු අංකය  මුලකුරු සමග නම තනතුර සේවා ස්ථානය
1 ආර්.එම්.හේමරත්න  ජනපද නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, වැල්ලවාය
2 ආර්.එම්.ඒ.එස්.ජයසේකර  ජනපද නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කාර්යාලය, පස්සර 
3 ඩී.බී.සී.සමන්මලී  ජනපද නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, හපුතලේ
4 එස්.ඩබ්.එස්.එස්.සමරවීර  ජනපද නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,  සොරණාතොට
5 ඩී.එම්.ටී.ඩී.දිසානායක  ජනපද නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, සෙවනගල
6 ඩී.එම්.ජී.දිසානායක  ජනපද නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මඩුල්ල
7 ඩී.එම්.ධර්මසේන බණ්ඩාර  ජනපද නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මැදගම
8 කේ.එම්.ආර්.කේ.කෝණාර  ජනපද නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, බදුල්ල
9 ඩබ්.එම්.කේ.එස්.වීරසේකර  ජනපද නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, බණ්ඩාරවෙල
10 ඊ.ටී.එම්.එම්.සී.අබේරත්න  ජනපද නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, වැලිමඩ
11 ඊ.එම්.ටී.ඩබ්. කුමාර  ජනපද නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, බදුල්ල
12 එච්.එම්.ඒ.කේ.හේරත්  ජනපද නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, හල්දුම්මුල්ල
13 ආර්.එම්.එච්.ආර්.දිසානායක  ජනපද නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, ඇල්ල
14 එස්.ජී.කේ.එම්.කේ.අබේසිංහ  ජනපද නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, බඩල්කුඹුර
15 එල්.ඩී.එම්.ජී.පී.ඩී.ලියදිපිටිය ජනපද නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, හාලිඇල
16 යූ.ජී.ජී.පී.කුමාරි විජේසේන  ජනපද නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මීගහකිවුල
17 ඒ.සමන් ජනපද නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, කතරගම
18 කේ.බී.එස්.පී.කැලණිබණ්ඩාර ජනපද නිලධාරි ප්‍රා‍දේශීය ලේකම් කාර්යාලය, ඌවපරණගම
19 ඩබ්.එම්.එන්.එස්.වීරතුංග ජනපද නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, කන්දකැටිය
20 කේ.ඩී.එම්.හේමාල් ජනපද නිලධාරි  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, බුත්තල
21 ඩී.එම්.ඒ.ආර්.විජයරත්න  ජනපද නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, කතරගම
22 එන්.කේ.ත්‍රීමාවිතාන  ජනපද නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මහියංගණය 
23 ආර්.බී.ටී.එස්.බංඩාර ජනපද නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, බිබිල
24 ආර්.ඩී.කේ.එම්.විමලසූරිය  ජනපද නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, ලුණුගල 
25 එම්.ඒ.බී.ළහිරු මධුෂාන්  ජනපද නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මඩුල්ල
26 ඩී.එම්.එස්.එස්.දිසානායක  ජනපද නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, තණමල්විල

සංවර්ධන නිලධාරින්

අනු අංකය නම සේවා ස්ථානය
1 ආර්.එම්.රොෂාන් නිලංක ස්වර්ණජිත් මයා ඌවපරණගම
2 ඩබ්.එම්.යූ.විජේකෝන් මයා ඌව පරණගම
3 ඩී.ශ්‍යාමලී සේරසිංහ මිය ඇල්ල
4 වික්‍රම නයනා මිය ඇල්ල
5 ඊ.එම්.කුමාරිහාමි මිය හපුතලේ
6 ඩී.එම්. උපසේන මයා හපුතලේ
7 ආර්.එම්.සමරකෝන් මයා බණ්ඩාරවෙල
8 ඩී.එම්.ආර්.ප්‍රසාදිනී දිසානායක මිය බණ්ඩාරවෙල
9 එම්.ඩී.මාලා මිය බදුල්ල
10 ටී.එම්.සුජීවනී රම්‍යා මිය හාලිඇල
11 කේ.ඕ.එච්.එම්.තරංග ප්‍රදීප් හේරත් මයා රිදීමාලියද්ද
12 ඊ.එම්.ප්‍රමිලා විජයංගනී මිය රිදීමාලියද්ද
13 ඩී.එම්.ටී.නදීශානි මිය පස්සර
14 එල්.එච්.විමලාවතී මිය පස්සර
15 ආර්.එම්.කල්‍යාණි තිලක කුමාරි මිය මහියංගණය
16 ආර්.එම්.නන්දනී ජයලතා මිය වැලිමඩ
17 පී.බී.පී.ගීතසුන්දරී මිය වැලිමඩ
18 එම්.ඒ.ආර්.ඩී.මාරසිංහ මිය හල්දුම්මුල්ල
19 ඊ.එම්.නිලූෂා කල්පනී ඒකනායක ලුණුගල
20 ඩී.එම්.ධම්මිකා දිසානායක මිය  මීගහකිවුල
21 ඩී.ඒ.සේපාල මයා මැදගම
22 එච්.එම්.දීපා මල්කාන්ති මිය මැදගම
23 එම්.ජී.සරත් ආරියසේන මයා මැදගම
24 නිරෝෂණී විදානපතිරණ මිය වැල්ලවාය
25 ආර්.ජේ.සී.රාජපක්ෂ මිය වැල්ලවාය
26 ජේ.එම්.සංජීව රත්නසිරි මයා බුත්තල
27 එම්.එම්.සමරකෝන් මහතා බුත්තල
28 එච්.එම්.ආනන්ද  මයා බිබිල
29 කේ.එම්.ආර්.කේ.ජයලත් මහතා බිබිල
30 ආර්.එම්.ආර්.ධර්මකීර්ති මයා බඩල්කුඹුර
31 ඩී.එම්.ඩබ්.චතුරංග මයා බඩල්කුඹුර
32 ඩබ්. අබේවික්‍රම මහතා තණමල්විල
33 ටී.ආර්.එම්.රුවනි නිරූපා කුමාරි මිය මඩුල්ල
34 කේ.එම්.මධුතරංග බදුළුවෙල මයා මඩුල්ල
35 ටී.ජී.ආර්.එම්.පියසීලී රත්නායක මිය මඩුල්ල
36 ආර්.එම්.තුෂාරා මල්කාන්ති මිය මොනරාගල
37 අනූෂා චාන්දි අත්තනායක මොනරාගල
38 එම්.එම්.සී.පියුමාලි මුහම්දිරම් මිය මොනරාගල
39 පී.ජී.රජිකා හංසනී මිය සියඹලාණ්ඩුව
40 ඩී.එම්.ජී.එම්.එන්.බී.දිසානායක මයා  සියඹලාණ්ඩුව
41 වයි.පී.සමන් විජය කුමාර මයා සෙවනගල
42 ජී.එම්.එස්.එල්.මනම්පේරි මිය සෙවනගල
43 පසාත් චන්දිමාල් රාජපක්ෂ මයා කතරගම