අප අමතන්න

ඌව පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව
කච්චේරි සංකීර්ණය
බදුල්ල, 90000, ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථනය : +94 (0)55 2228988
ෆැක්ස් : +94 (0)55 2222236
විද්‍යුත් තැපෑල : plcd_uva@yahoo.com


 

Contact us

5 + 12 =